Thiết bị điều khiển độ ẩm - Nhiệt độ tự động

Cảm biến điều khiển độ ẩm FOX-1H (Hàn Quốc) – Dây dò 10m

1.150.000

Thiết bị điều khiển độ ẩm - Nhiệt độ tự động

Cảm biến điều khiển độ ẩm FOX-1H (Hàn Quốc) – Dây dò 15m

1.200.000

Thiết bị điều khiển độ ẩm - Nhiệt độ tự động

Cảm biến điều khiển độ ẩm FOX-1H (Hàn Quốc) – Dây dò 20m

1.250.000

Thiết bị điều khiển độ ẩm - Nhiệt độ tự động

Cảm biến điều khiển độ ẩm FOX-1H (Hàn Quốc) – Dây dò 25m

1.300.000

Thiết bị điều khiển độ ẩm - Nhiệt độ tự động

Cảm biến điều khiển độ ẩm FOX-1H (Hàn Quốc) – Dây dò 30m

1.350.000

Thiết bị điều khiển độ ẩm - Nhiệt độ tự động

Cảm biến điều khiển độ ẩm FOX-1H (Hàn Quốc) – Dây dò 3m

999.000

Thiết bị điều khiển độ ẩm - Nhiệt độ tự động

Cảm biến điều khiển độ ẩm Pronest P-911H ( 2 cổng) – Dây dò 15m

1.590.000

Thiết bị điều khiển độ ẩm - Nhiệt độ tự động

Cảm biến điều khiển độ ẩm Pronest P-911H ( 2 cổng) – Dây dò 20m

1.690.000

Thiết bị điều khiển độ ẩm - Nhiệt độ tự động

Cảm biến điều khiển độ ẩm Pronest P-911H ( 2 cổng) – Dây dò 25m

1.790.000

Thiết bị điều khiển độ ẩm - Nhiệt độ tự động

Cảm biến điều khiển độ ẩm Pronest P-911H ( 2 cổng) – Dây dò 30m

1.890.000

Thiết bị điều khiển độ ẩm - Nhiệt độ tự động

Cảm biến điều khiển độ ẩm, nhiệt độ Pronest P-912H ( 2 cổng) – Dây dò 15m

1.790.000

Thiết bị điều khiển độ ẩm - Nhiệt độ tự động

Cảm biến điều khiển độ ẩm, nhiệt độ Pronest P-912H ( 2 cổng) – Dây dò 20m

1.890.000